תקנון בית הספר

 

 

תקנון בית הספר מבוסס על התפיסה, כי לתלמידים, למורים  ולעובדים בבית הספר הזכות לכבוד והחובה לכבד.


 

בית הספר מטפח את ההידברות כפתרון לקונפליקטים ומגנה כל תופעה של אלימות. גילויי אלימות נדירים בבית ספרנו.

 

חובתם של כל התלמידים להתריע באופן מיידי בפני מחנך הכיתה, רכז השכבה או מנהל בית הספר על כל התגרות, על כל נטייה לאלימות ועל כל מעשה שיש בו אלימות .

 

קווים אדומים

בכל חברה ובכל ארגון ישנם כללי משמעת שונים. כולם באים להבטיח בטחון, סדר והשגת המטרות שלשמן הצטרפו חברי הארגון לארגון.

הטיפול בחוצה "קו אדום"  יהיה כמובן חמור יותר .


 

ההתנהגויות המוגדרות כחוצות קו אדום:


 

1. קו אדום נחצה כאשר תלמיד מעורב באלימות פיסית.


2. קו אדום נחצה כאשר תלמיד מעורב בפגיעה ריגשית בתלמיד אחר מעליב אותו או משפיל אותו  באמצעות מילים או תנועות. יש לשים לב, מבחן הפגיעה איננו כוונותיו של הפוגע, אלא התוצאה כפי שהיא משתקפת ע"י הנפגע. על מי שנכנס לעימות מוטלת האחריות לגבי התוצאה.


3. קו אדום נחצה כאשר תלמיד פוגע באחר באמצעות הרשת האלקטרונית.


4. קו אדום נחצה כאשר תלמיד פוגע פיסית במתכוון במורה.


5. קו אדום נחצה כאשר תלמיד מקלל מורה או משתמש כלפיו בביטויים מעליבים.


6. קו אדום נחצה כאשר תלמיד נתפס מעתיק או מפר את טוהר הבחינות.


7. קו אדום נחצה כאשר תלמיד נחשד בשימוש באלכוהול בזמן פעילות בית ספרית.


8.  קו אדום נחצה כאשר תלמיד פוגע במזיד ובאופן משמעותי ברכוש בית  הספר(השחתה,  שבירה,חבלה) אופן הטיפול באירועים בהם נחצה קו אדום ע"י תלמיד:


 

ועדת משמעת

תלמיד החוצה קו אדום בהתנהגותו- יופסקו לימודיו עד לבירור. הבירור יתקיים בפני וועדת משמעת המורכבת ממנהל בית הספר או מנלת החטיבה, ממרכז המשמעת, ממחנך הכתה וממרכז השכבה. התלמיד יזומן לוועדה יחד עם הוריו.פנייה למשטרה

אלימות הגורמת לחבלה פיסית, המצריכה טיפול רפואי  או פינוי, גם אם אינה מוגדרת כחבלה חמורה, תטופל משמעתית וחינוכית בבית הספר וגם מחוצה לו באמצעות פנייה למשטרה, לפי חוזר מנכ"ל.ציון ההתנהגות

במתן הציון בהתנהגות בתעודה תהיה התייחסות למכתבי אזהרה, למכתבי התראה  ולועדות משמעת כדלקמ"ן :

א. התנהגות חוצה קו אדום תוריד את ציון ההתנהגות בשני ציונים.

ב. לתלמיד שצבר שני מכתבי התראה  ויותר יורד ציון אחד  בהתנהגות.

כללי התנהגות

 

תלמיד הלומד בגימנסיה העברית מחוייב להתנהג עפ"י כללי התנהגות נאותים גם מחוץ לביה"ס. אירועי אלימות שיתרחשו מחוץ לגימנסיה, יטופלו בהתאם לתקנון. כללי קווים אדומים חלים על התלמיד גם מחוץ לביה"ס.


1. התנהלות בזמן שיעור:

הפרעה של תלמיד למהלך השיעור גורמת נזק לתלמיד ולכיתה כולה. אם הוצא תלמיד מן השיעור בשל הפרעה, עליו להגיע לחדר המרכז\ת באופן מיידי לצורך בירור,  גם אם הדבר לא נאמר לו במפורש ע"י המורה בכיתה. אם רכז השכבה עסוק, ייגש לחדר אחראי משמעת או לחדר מנהלת החטיבה.

·       על התלמיד לבוא לכל שיעור עם כל הציוד הלימודי הנדרש ועם שיעורי בית מוכנים. אם לא עמד התלמיד באחת מהדרישות הללו, ידווח על כך למורה בתחילת השיעור.

·       אין להסתובב במסדרונות בזמן שמתקיימים שיעורים.

·       חל איסור מוחלט על תלמיד הנמצא במסדרון לפתוח את דלת הכיתה במהלך שיעור.

·       אין לרוץ ולשחק בכדור במסדרונות בית הספר  ובכיתות.

 


 

2. התנהגות בזמן בחינה :

קיום טוהר הבחינות היא משימה ערכית ומוסרית חשובה שנועדה לאפשר לנבחנים תנאי בחינה הוגנים ואחידים. אחריות זו מוטלת בראש ובראשונה על התלמיד עצמו! חובתו לכתוב את הבחינה מבלי להיעזר באחרים או לעזור לאחרים ומבלי להשתמש או להיעזר בחומר שלא הותר בשימוש. אחריות זו היא אישית ומוחלטת. התלמיד לבדו ישא באחריות אם יפר את תקנון הבחינות ולא ישמור על טוהר הבחינות.

בזמן הבחינה הטלפונים הניידים יהיו כבויים בתיק התלמיד ותיקי התלמידים יונחו לאורך הקיר עליו מותקן הלוח.


 

3.    טלפונים ניידים:

א.    חל איסור מוחלט על שימוש בטלפון נייד במהלך פעילות לימודית או חברתית בבית הספר.

ב.     התלמידים נדרשים להשאיר את הטלפון הנייד כבוי בתיק במהלך  השיעורים.

            תלמיד אשר יפר תקנה זו, יידרש למסור

           את הטלפון הנייד למורה המלמד, תלמיד שיסרב למסור את הטלפון למורה יושעה מבית  הספר מיידית. הטלפון יועבר למנהלת החטיבה או לסגן המנהל ויוחזר לתלמיד בנוכחות  הוריו בלבד !

ג.       בזמן בחינה  הטלפון הנייד יהיה כבוי בתיקו של התלמיד. טלפון נייד שיימצא גלוי יביא לפסילת הבחינה לאלתר.


4. איחורים

על התלמיד להגיע בזמן לשיעורים.

        א.        תלמיד המאחר שלוש פעמים ומעלה לשיעור באותו המקצוע במהלך מחצית, ייפגע ציונו בתעודה (בסעיף"יחס למקצוע")

         ב.         תלמיד חט"ע המאחר לשיעור הראשון למעלה מ-10 דקות, לא ייכנס לשיעור.

     ג.         תלמיד המאחר לשיעור במהלך היום: בחט"ב: ייכנס וירשם ביומן המורה ובתום יום הלימודים ישאר שעה נוספת בביה"ס או  יגיע לשעת אפס למחרת.  בחט"ע לא יורשה התלמיד להיכנס לשיעור.5. העדרויות


 

א.  על תלמיד הנעדר משיעור ליידע את המורה על    סיבת העדרותו.


ב.   תלמיד הנעדר מבית הספר עד שלושה ימים חייב להביא אישור מנומק מהוריו.

           תלמיד הנעדר ארבעה ימים או יותר חייב להביאגם אישור מחלה מרופא, את                       האישור  עליו למסור למחנך הכתה לאחר שהציגו בפני כל   מוריו.


ג.   תלמיד המגיע לבית הספר תוך כדי יום  הלימודים(לשיעור שני, שלישי וכו' )

     חייב להביא  מכתב הסבר על היעדרותו למורה הכיתה ולמחנכו. רצוי להביא גם אישור      ממרפאה, מרופא, מלשכת גיוס וכו'.ד. תלמיד המבקש שחרור מיום לימודים או מחלקו, חייב להביא בקשה בכתב מהוריו,  את הבקשה יש להפנות למחנך הכתה או מרכז/ת השכבה.


ה. שחרור מסיבות רפואיות במהלך יום לימודים יינתן ע"י מרכז/ת השכבה לאחר תיאום טלפוני עם הורי התלמיד. גם תלמיד שנבדק ע"י הצוות הרפואי של בית הספר  והומלץ לשחררו , חייב לקבל אישור על כך ממרכז/ת  השכבה והוריו ייודעו. בחטיבת הביניים – ישוחררו התלמידים בליווי מבוגר.במקרים חריגים יינתן אישור לאחר קבלת אישור בפקס מההורים .


ו. נסיעה לחו"ל – בית הספר אינו רואה בעין יפה העדרויות תלמידים מלימודים בשל נסיעה לחו"ל. על תלמיד הנוסע לחו"ל במהלך שנת הלימודים ליידע מראש בכתב  את מנהלת החטיבה או רכז/ת השכבה לפחות שבועיים לפני הנסיעה. באחריות ההורים והתלמיד להשלים את החומר  החסר.  תלמידים הנוסעים לחו"ל לא יהיו זכאים  לבחינות חוזרות ומיוחדות.


 

 ז. לארוע בר מצווה שמתקיים בשעות הבוקר יכול התלמיד  להזמין עד 8 חברים מבית הספר וזאת בתאום עם רכזת השכבה.


6. הופעה חיצונית

תלבושת ביה"ס מייחדת את תלמידי ביה"ס, מאפשרת זיהוי, יוצרת שייכות, שוויון וגאוות יחידה ומשרה אווירה לימודית חיובית.


 לא תתאפשר כניסה לבית הספר ללא תלבושת אחידה.


 

חולצות בית הספר הן  חולצות טישרט ופולו בלבד.


 חל איסור על פירסינג  בגבה, בלשון ובאף.


חל איסור על שינוי צבעו של השיער.


תלמידות הלובשות מכנס או חצאית שקצרים ממחצית אורך הירך לא תורשנה להכנס לבית הספר.


תלמיד שלא יעמוד באחד מהסעיפים הנ"ל יושעה מביה"ס עד לסוף יום הלימודי.הודעה טלפונית תימסר להוריו וחזרתו תהיה מותנת בשיפור הופעתו.


 

7. נהלי יציאה מבית הספר:

        א.        חל  איסור חמור על יציאת תלמידים משטח ביה"ס ללא אישור מתאים (כולל הפסקות ושיעורים פנויים). תלמיד המפר הוראה זאת צפוי להשעייה מיידית מיום לימודים.

     הודעה על השעיה זו תימסר להורי התלמיד.

     סמכות ההשעייה היא בידי מנהלי החטיבות וסגן המנהל.

         ב.         אישור יציאה יינתן ע"י רכזי השכבה, המנהלות או סגן המנהל.

          ג.         אישור יציאה קבוע –  ינתן אך ורק לתלמידי חט"ע שבמערכת השעות האישית שלהם יש לפחות 3 שעות חלון רצופות. לשם קבלת האישור על התלמיד להביא אישור הורים,אישור מרכז השכבה ותמונה. 


 
8. עישון

א.     חל איסור מפורש על עישון בבית הספר.

ב.     חל איסור על עישון  בסביבתו הקרובה של בית הספר- מדרכות קק"ל. הפרת תקנה זו תגרום להשעיית התלמיד ליום לימודים והודעה על כך תימסר להוריו. כך גם במהלך פעילויות המתקיימות מחוץ לבית הספר במסגרת ביה"ס כגון:טיולים ופעילויות חברתיות.